Közlemények


Keresés:   

Előterjesztés

04.08. 17:30
Soronkívüli tájékoztatás

az EST MEDIA Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1036 Budapest, Lajos u. 74-76., Cg. 01-10-043483) 2013. április 29-én 10 órakor, a Társaság 1037 Budapest, Bokor u. 1-3-5. szám alatti irodájában tartandó Közgyűlésére.

A Társaság Igazgatósága 2013. április 29-re hívta össze az éves rendes közgyűlést az alábbi napirenddel: 

 1.  Az Igazgatóság jelentése a 2012. üzleti évről.
 2. A Felügyelő Bizottság jelentése.
 3. Az Audit Bizottság jelentése.
 4. A könyvvizsgáló jelentése.
 5. Az Igazgatóság indítványa a mérleg szerinti eredménnyel kapcsolatban.
 6. A 2012. évi jelentés elfogadása, javaslat a Közgyűlésnek a mérleg (konszolidált mérleg) jóváhagyására, és rendelkezés a mérleg szerinti eredményről.
 7. A felelős társaságirányítási jelentés elfogadása.
 8. A Társaság székhelyének módosítása.
 9. Könyvvizsgáló választása, díjazásának megállapítása.
 10. Az Alapszabály módosítása a Társaság székhelyének módosítására, valamint felügyelő bizottsági tag korábbi lemondására figyelemmel.
 11. Az egységes szerkezetű Alapszabály elfogadása.

Az Igazgatóság a fenti 1-7. napirendi pontok együttes tárgyalását javasolja, azok szoros összefüggésére tekintettel, ugyanakkor azokban önálló határozatok meghozatalát látja szükségesnek.

Az éves beszámoló, annak kiegészítő melléklete, a felelős társaságirányítási jelentés, továbbá a könyvvizsgálói jelentés a Közgyűlés helyszínén fog a részvényesek rendelkezésére állni.

Határozati javaslat az 1. napirendi ponthoz:

Az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés az Igazgatóság jelentését a 2012. üzleti évről fogadja el.

Határozati javaslat a 2. napirendi ponthoz:

Az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés a Felügyelő Bizottság jelentését a 2012. üzleti évről fogadja el.

Határozati javaslat a 3. napirendi ponthoz:

Az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés az Audit Bizottság jelentését a 2012. üzleti évről fogadja el.

Határozati javaslat a 4. napirendi ponthoz:

Az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés a könyvvizsgáló jelentését a 2012. üzleti évről fogadja el.

Határozati javaslat az 5. napirendi ponthoz:

Az Igazgatóság a Társaság egyedi mérleg szerinti eredménye tekintetében javasolja, hogy a Közgyűlés a Társaság veszteségét határolja el.

Határozati javaslat a 6. napirendi ponthoz:

Az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés fogadja el a cégcsoport éves, IFRS szerint konszolidált beszámolóját 5.714.043eFt mérlegfőösszeggel, -3.235.745eFt adózott vállalkozási eredménnyel, 4.221.800eFt saját tőke összeggel és 3.959.267eFt jegyzett tőke összeggel.

Az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés az egyedi éves beszámolót fogadja el 2.072.239eFt mérlegfőösszeggel, -7.721.782eFt mérleg szerinti eredménnyel, 1.750.712eFt saját tőke összeggel és 3.959.267eFt jegyzett tőke összeggel.

A számviteli törvény szerinti beszámoló lényeges adatait a 2013. március 18-án közzétett, 2012. IV. negyedéves gyorsjelentés tartalmazza.

Határozati javaslat a 7. napirendi ponthoz:

Az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés az Igazgatóság felelős társaságirányítási jelentését fogadja el.

Határozati javaslat a 8. napirendi ponthoz:

Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlésnek, hogy módosítsa a Társaság székhelyét. Az Igazgatóság a Társaság új székhelyeként a 1037 Budapest, Bokor u. 1-3-5. számot javasolja.

Határozati javaslat a 9. napirendi ponthoz:

Az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés hosszabbítsa meg az AUDIT-SERVICE Kft. könyvvizsgáló megbízatását a 2013. üzleti évre, a 2014. évi rendes közgyűlés napjáig, de legkésőbb 2014. április 30-ig terjedő hatállyal, az Audit Bizottság javaslata szerinti díjazás ellenében. A jelen pontban szereplő javaslatot az Audit Bizottság a Közgyűlés előtt még véleményezni fogja.

Határozati javaslat a 10. napirendi ponthoz:

Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlésnek, hogy az Alapszabály az alábbiakban hivatkozottak szerint kerüljön módosításra.

Az Igazgatóság javasolja, hogy a Társaság Alapszabálya I/4. pontja az alábbiak szerint kerüljön módosításra: 

„4./ A Társaság székhelye:

     1037 Budapest, Bokor u. 1-3-5.”

Az Igazgatóság javasolja, hogy a Társaság Alapszabálya XI/2. pontja Kis Andor felügyelő bizottsági tag lemondására figyelemmel az alábbiak szerint kerüljön módosításra:

„2./ A Társaság Felügyelő Bizottságának tagjai a vonatkozó közgyűlési határozatokban megjelölt időtartamra:

Bognár Attila (1025 Budapest, Csejtei u. 14.)

Klementisz-Csikós Gábor (1147 Budapest, Fűrész u. 30-32.)

dr. Kósik Tamás (1173 Budapest, Sarlósfecske u. 8.)”

Határozati javaslat a 11. napirendi ponthoz:

Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlésnek, hogy fogadja el a Társaságnak a 10. napirendi pontban elfogadásra kerülő módosítással egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályát.


Budapest, 2013. április 8.
 

dr. Balázs Csaba
az Igazgatóság elnöke
EST MEDIA Nyrt.

Copyright © 2011 Est Media Vagyonkezelő Nyrt.
All rights reserved
1013 Budapest, Várkert rakpart 17. fszt. 1.
Tel.: [ 36 1 ] 782-9843     Fax: [ 36 1 ] 782-9067     info@estmedia.hu