Közlemények


Keresés:   

Az EST MEDIA Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Közgyűlési Meghívója

05.07. 18:20
Közgyűlés

Az EST MEDIA Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1037 Budapest, Bokor u. 1-3-5., Cg. 01-10-043483) Igazgatósága összehívja a Részvénytársaság Közgyűlését.

A Közgyűlés időpontja:    2013. június 14. 10 óra.
A Közgyűlés helyszíne:     A Társaság 1037 Budapest, Bokor u. 1-3-5. szám alatti székhelye.

Amennyiben a Közgyűlés határozatképtelen, úgy – a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) 305. § (1) bekezdésére és az Alapszabály VIII/8. pontjára is figyelemmel – a megismételt Közgyűlést változatlan napirendi pontokkal, azonos helyszínen és napirenddel tartják meg 2013. június 14-én 11 órakor.

A Közgyűlés napirendi pontjai a következők:

1. Döntés a Társaság alaptőkéjének leszállításáról, figyelemmel a 8/2013. (04. 29.) számú közgyűlési határozatban foglaltakra.
2. Az Alapszabály módosítása a Társaság alaptőkéjének leszállítására figyelemmel
3. Az egységes szerkezetű Alapszabály elfogadása.

A Társaság a számviteli törvény szerinti beszámoló tervezetének és az Igazgatóság, valamint a Felügyelő Bizottság jelentésének lényeges adatait, valamint a napirenden szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztések összefoglalóját és a határozati javaslatokat a Közgyűlést legalább huszonegy nappal megelőzően nyilvánosságra hozza a www.estmedia.hu, a www.bet.hu és a www.kozzetetelek.hu honlapokon, és azok a Közgyűlés helyén a Közgyűlés megnyitását megelőző egy órával szintén hozzáférhetőek lesznek.

Az 1. napirendi ponthoz kapcsolódóan az Igazgatóság indítványozza a T. Részvényesek felé, hogy a Közgyűlés a Társaság alaptőkéjét a jelenlegi 3.959.267.400,-Ft-ról csökkentse az Igazgatóság 2013. május 24-ig közzéteendő határozati javaslatában meghatározandó, de legalább olyan mértékben, hogy a jegyzett tőke a saját tőkének (a 2012. december 31-i állapot szerint 1.750.712.000,-Ft) megfeleljen, figyelemmel arra is, hogy az új jegyzett tőke a részvények darabszámával (19.796.337 darab) maradék nélkül osztható legyen, azaz a jegyzett tőke legalább 1.742.077.656,-Ft-ra kerülne leszállításra. Az alaptőke-leszállítás oka veszteségrendezés, illetve a Társaság saját tőkéje más elemének – a tőketartaléknak – növelése. A végrehajtás módja a részvények névértékének csökkentése a jelenlegi 200,-Ft-os névértékről legalább a fentieknek megfelelő mértékben, azaz a 2012. december 31-i saját tőkéből az egy részvényre eső saját tőke egész számra lefelé kerekített összegére, azaz legalább 88,-Ft-ra. Az alaptőke-leszállítás során a dematerializált, egyenként 200,-Ft névértékű, azonos jogokat biztosító, „A” sorozatú törzsrészvényeket a központi értéktár törli, és helyükbe az új törzsrészvényeket írja jóvá.

A Közgyűlésen minden részvényes jogosult részt venni, vagy jogszerű meghatalmazással önmagát képviseltetni. A szavazati jog gyakorlásával kapcsolatosan felhívjuk tisztelt részvényeseink figyelmét, hogy a Társaság a Közgyűlést megelőző részvénykönyv-lezárás céljából tulajdonosi megfeleltetést kezdeményez, amelynek fordulónapja a Közgyűlés kezdőnapját megelőző második munkanap (2013. június 12.). A közgyűlésen részt venni szándékozó részvényes, illetve részvényesi meghatalmazott nevét a részvénykönyv vezetője – a tulajdonosi megfeleltetés eredményének megfelelő adatok alapján – 2013. június 12-én a részvénykönyvbe bejegyzi. A Közgyűlésen részvényesi jogait az a személy gyakorolhatja, akinek nevét a közgyűlés kezdő napját megelőző második munkanapon (2013. június 12-én) 18 órakor a részvénykönyv tartalmazza. A részvénykönyv lezárása nem korlátozza a részvénykönyvbe bejegyzett személy jogát részvényeinek a részvénykönyv lezárását követő átruházásában. A részvénynek a közgyűlés kezdő napját megelőző átruházása nem zárja ki a részvénykönyvbe bejegyzett személynek azt a jogát, hogy a közgyűlésen részt vegyen és az őt mint részvényest megillető jogokat gyakorolja.

Szavazati jogukat a részvényesek, illetve meghatalmazottjaik személyesen gyakorolhatják.

A részvényes jogosult a Gt-ben megszabott keretek között felvilágosítást kérni, valamint észrevételt és indítványt tenni. A közgyűlés napirendjére tűzött ügyre vonatkozóan az Igazgatóság köteles minden részvényesnek a közgyűlés napja előtt legalább nyolc nappal benyújtott írásbeli kérelmére a szükséges felvilágosítást megadni. Az Igazgatóság csak akkor tagadhatja meg a felvilágosítást, ha álláspontja szerint az a Társaság üzleti titkát sértené. Ebben az esetben is kötelező a felvilágosítás megadása, ha arra a közgyűlés határozata kötelezi az Igazgatóságot. Az üzleti titkot nem tartalmazó felvilágosítás megadása nem korlátozható. Írásbeli kérelem hiányában a közgyűlés napirendjére tűzött ügyre vonatkozóan az Igazgatóság köteles minden Részvényesnek a napirendi pont tárgyalásakor a szükséges felvilágosítást megadni.

A szavazatok legalább egy százalékát képviselő Részvényesek – az ok megjelölésével – írásban kérhetik az Igazgatóságtól, hogy valamely kérdést tűzzön a közgyűlés napirendjére. Ezen jogukat a Részvényesek a közgyűlés összehívásáról szóló hirdetmény megjelenésétől számított nyolc napon belül gyakorolhatják.

A Társaság jegyzett tőkéjét az összehívás időpontjában 19.796.337 darab törzsrészvény testesíti meg, amelyek mindegyikéhez egy szavazat, a Társaság összes részvényéhez tehát mindösszesen 19.796.337 szavazat tartozik, azzal, hogy a Társaság egyetlen részvényese, illetve részvényesi csoportja sem gyakorolhatja szavazati jogát 20 százalékot meghaladó mértékben.

A Közgyűlésre történő regisztráció a Közgyűlés helyén a Közgyűlés megnyitását megelőző egy órával veszi kezdetét, és a Közgyűlés megnyitásáig tart. A regisztráció érvényes az esetlegesen megismételt Közgyűlésre is, egyébként a megismételt Közgyűlésre regisztrálni az esetlegesen határozatképtelen Közgyűlés berekesztésétől a megismételt Közgyűlés megnyitásáig lehet.

Budapest, 2013. május 7.

EST MEDIA Nyrt. Igazgatósága
Copyright © 2011 Est Media Vagyonkezelő Nyrt.
All rights reserved
1013 Budapest, Várkert rakpart 17. fszt. 1.
Tel.: [ 36 1 ] 782-9843     Fax: [ 36 1 ] 782-9067     info@estmedia.hu