Közlemények


Keresés:   

Előterjesztés és határozati javaslat

05.24. 17:20
Közgyűlés

az EST MEDIA Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1037 Budapest, Bokor u. 1-3-5., Cg. 01-10-043483) 2013. június 14-én 10 órakor, a Társaság székhelyén tartandó Közgyűlésére.

A Társaság Igazgatósága 2013. június 14-re hívta össze a közgyűlést az alábbi napirenddel:

1. Döntés a Társaság alaptőkéjének leszállításáról, figyelemmel a 8/2013. (04. 29.) számú közgyűlési határozatban foglaltakra.

2. Az Alapszabály módosítása a Társaság alaptőkéjének leszállítására figyelemmel.

3. Az egységes szerkezetű Alapszabály elfogadása.

Előterjesztés és határozati javaslat az 1. napirendi ponthoz:

Az Igazgatóság, figyelemmel a 8/2013. (04. 29.) számú közgyűlési határozatban foglaltakra, indítványozza a Közgyűlésnek, hogy a Társaság alaptőkéjét a jelenlegi 3.959.267.400,-Ft-ról 3.761.304.030,-Ft-tal, 197.963.370,-Ft-ra szállítsa le. Amennyiben a Közgyűlés a határozati javaslatot jóváhagyja, úgy az alaptőke-leszállítás során az alaptőkén belül a pénzbeli hozzájárulás mértéke 0,-Ft-ra, a nem pénzbeli hozzájárulás mértéke 197.963.370,-Ft-ra csökken.

Az alaptőke-leszállítás oka veszteségrendezés – figyelemmel arra is, hogy a saját tőke a 2012. december 31-i mérleg szerint a jegyzett tőke kétharmada alá csökkent –, illetve a Társaság saját tőkéje más elemének, a tőketartaléknak a növelése. A végrehajtás módja a részvények névértékének csökkentése, olyan módon, hogy a 19.796.337 darab, egyenként 200,-Ft névértékű, azonos jogokat biztosító, „A” sorozatú törzsrészvény névértéke 10,-Ft-ra csökken, a 2013. május 14-i fordulónapra összeállítandó közbenső mérleg szerint szükséges mértékig (a mérleg szerinti saját tőke egy részvényre eső hányadának mértékéig) veszteségrendezés céljából, míg a részvényenként ezek után fennmaradó, 10,-Ft-on felüli saját tőke rész a tőketartalékba kerül. A javasolt új névérték arra figyelemmel került megállapításra, hogy a saját tőke egy részvényre eső mértéke a részvények piaci árától olyannyira eltér, ami egy jövőbeli tőkebevonás gátja lehetne. Az alaptőke-leszállítás során a dematerializált, egyenként 200,-Ft névértékű, azonos jogokat biztosító, „A” sorozatú törzsrészvényeket a központi értéktár törli, és helyükbe az új, 10,-Ft névértékű, „A” sorozatú törzsrészvényeket írja jóvá.

Ezt követően a Társaság alaptőkéje 19.796.337 darab, egyenként 10,-Ft névértékű, azonos jogokat biztosító, „A” sorozatú törzsrészvényből fog állni.

Az Igazgatóság indítványozza, hogy a Közgyűlés hatalmazza fel az Igazgatóságot az alaptőke leszállításával kapcsolatos feladatok végrehajtására.

A javasolt határozat szövege:

„A Közgyűlés […] igen szavazattal, […] ellenszavazat és […] tartózkodás mellett a Társaság alaptőkéjét 3.959.267.400,-Ft-ról 3.761.304.030,-Ft-tal, 197.963.370,-Ft-ra szállítja le. Az alaptőke-leszállítás során az alaptőkén belül a pénzbeli hozzájárulás mértéke 0,-Ft-ra, a nem pénzbeli hozzájárulás mértéke 197.963.370,-Ft-ra csökken.

Az alaptőke-leszállítás oka veszteségrendezés, illetve a Társaság saját tőkéje más elemének, a tőketartaléknak a növelése. A végrehajtás módja a részvények névértékének csökkentése, olyan módon, hogy a 19.796.337 darab, egyenként 200,-Ft névértékű, azonos jogokat biztosító, „A” sorozatú törzsrészvény névértéke 10,-Ft-ra csökken, a 2013. május 14-i fordulónapra összeállított közbenső mérleg szerint szükséges mértékig (a mérleg szerinti saját tőke egy részvényre eső hányadának mértékéig) veszteségrendezés céljából, míg a részvényenként ezek után fennmaradó, 10,-Ft-on felüli saját tőke rész a tőketartalékba kerül. Az alaptőke-leszállítás során a dematerializált, egyenként 200,-Ft névértékű, azonos jogokat biztosító, „A” sorozatú törzsrészvényeket a központi értéktár törli, és helyükbe az új, 10,-Ft névértékű, „A” sorozatú törzsrészvényeket írja jóvá.

Ezt követően a Társaság alaptőkéje 19.796.337 darab, egyenként 10,-Ft névértékű, azonos jogokat biztosító, „A” sorozatú törzsrészvényből fog állni.

A Közgyűlés felhatalmazza az Igazgatóságot az alaptőke leszállításával kapcsolatos feladatok végrehajtására.”

Előterjesztés és határozati javaslat a 2. napirendi ponthoz:

Az Igazgatóság – figyelemmel az 1. napirendi ponthoz tett határozati javaslatra – indítványozza a Közgyűlésnek, hogy az Alapszabály V/1. és V/2. pontjai – külön közgyűlési határozatokkal – kerüljenek módosításra.

A javasolt határozatok szövege:

„A Közgyűlés […] igen szavazattal, […] ellenszavazat és […] tartózkodás mellett úgy határoz, hogy az Alapszabály V/1. pontja a következők szerint módosul:

1./ A Társaság alaptőkéje (jegyzett tőkéje) 197.963.370,-Ft, azaz Egyszázkilencvenhétmillió-kilencszázhatvanháromezer-háromszázhet-ven forint, amely teljes egészében nem pénzbeli hozzájárulásból áll. A Társaság Részvényesei a Társaság jegyzett tőkéjét (a részvények névértékét és kibocsátási értékét) teljes egészében a Társaság rendelkezésére bocsátották.

A nem pénzbeli hozzájárulás tárgyait a jelen alapszabály mellékletét képező apportlista tartalmazza.

Jelenleg a 197.963.370,-Ft mértékű nem pénzbeli hozzájárulást a 2011. szeptember 14-én befogadott apporttárgyaknak és az EMG Médiacsoport Kft-ben meglévő társasági részesedés 33,95 százalékának a könyv szerinti értéke alapján megállapított […] százaléka [1] testesíti meg.”

„A Közgyűlés […] igen szavazattal, […] ellenszavazat és […] tartózkodás mellett úgy határoz, hogy az Alapszabály V/2. pontja a következők szerint módosul:

2./ Az alaptőke (a jegyzett tőke) az alábbi részvényekből áll:

fajtája: törzsrészvény,

típusa: névre szóló,

sorozata: A sorozatú,

névértéke egyenként: 10,-Ft, azaz Tíz forint,

darabszáma: 19.796.337, azaz tizenkilencmillió-hétszázkilencvenhatezer-háromszázharminchét darab,

névértéke összesen: 197.963.370,-Ft, azaz Egyszázkilencvenhétmillió-kilencszázhatvanháromezer-háromszázhetven forint.

Az A sorozatú törzsrészvényeket tulajdonló Részvényeseket megilleti valamennyi, a Gt. és az Alapszabály értelemében a törzsrészvényeseket megillető jog.”

Előterjesztés és határozati javaslat a 3. napirendi ponthoz:

Az Igazgatóság – figyelemmel az 1. és 2. napirendi pontokhoz tett határozati javaslatokra – indítványozza a Közgyűlésnek, hogy fogadja el a Társaságnak a 2. napirendi pontban elfogadásra kerülő módosítással egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályát.

A javasolt határozat szövege:

„A Közgyűlés […] igen szavazattal, […] ellenszavazat és […] tartózkodás mellett elfogadja a Társaság fenti módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt, külön íven szövegezett Alapszabályát.”Budapest, 2013. május 24.

dr. Balázs Csaba
az Igazgatóság elnöke
EST MEDIA Nyrt.

[1] A pontos százalékos mértéket az új jegyzett tőke összegének és a fent említett apporttárgyakra eső, a könyvvizsgáló által megállapított időpont szerinti könyvi értéknek a hányadosa határozza majd meg, amely technikai szám a közgyűlés napjáig megállapításra és a határozati javaslat szövegébe beillesztésre kerül.
Copyright © 2011 Est Media Vagyonkezelő Nyrt.
All rights reserved
1013 Budapest, Várkert rakpart 17. fszt. 1.
Tel.: [ 36 1 ] 782-9843     Fax: [ 36 1 ] 782-9067     info@estmedia.hu