Közlemények


Keresés:   

Az EST MEDIA Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2013. június 14-én tartott rendkívüli, megismételt Közgyűlésének érdemi határozatai

06.14. 14:20
Közgyűlés


3/2013. (06. 14.) sz. határozat

A Közgyűlés 1.992.250 igen szavazattal, 602.441 ellenszavazat mellett és tartózkodás nélkül a Társaság alaptőkéjét 3.959.267.400,-Ft-ról 3.761.304.030,-Ft-tal, 197.963.370,-Ft-ra szállítja le. Az alaptőke-leszállítás során az alaptőkén belül a pénzbeli hozzájárulás mértéke 0,-Ft-ra, a nem pénzbeli hozzájárulás mértéke 197.963.370,-Ft-ra csökken.

Az alaptőke-leszállítás oka veszteségrendezés, illetve a Társaság saját tőkéje más elemének, a tőketartaléknak a növelése. A végrehajtás módja a részvények névértékének csökkentése, olyan módon, hogy a 19.796.337 darab, egyenként 200,-Ft névértékű, azonos jogokat biztosító, „A” sorozatú törzsrészvény névértéke 10,-Ft-ra csökken, a 2013. május 14-i fordulónapra összeállított közbenső mérleg szerint szükséges mértékig (a mérleg szerinti saját tőke egy részvényre eső hányadának mértékéig, amely 86,62 forint) veszteségrendezés céljából, míg a részvényenként ezek után fennmaradó, 10,-Ft-on felüli saját tőke rész a tőketartalékba kerül. Az alaptőke-leszállítás során a dematerializált, egyenként 200,-Ft névértékű, azonos jogokat biztosító, „A” sorozatú törzsrészvényeket a központi értéktár törli, és helyükbe az új, 10,-Ft névértékű, „A” sorozatú törzsrészvényeket írja jóvá.

Ezt követően a Társaság alaptőkéje 19.796.337 darab, egyenként 10,-Ft névértékű, azonos jogokat biztosító, „A” sorozatú törzsrészvényből fog állni.

A Közgyűlés felhatalmazza az Igazgatóságot az alaptőke leszállításával kapcsolatos feladatok végrehajtására.

4/2013. (06. 14.) sz. határozat

A Közgyűlés 1.992.450 igen szavazattal, 602.241 ellenszavazat mellett és tartózkodás nélkül úgy határoz, hogy az Alapszabály V/1. pontja a következők szerint módosul:

„1./ A Társaság alaptőkéje (jegyzett tőkéje) 197.963.370,-Ft, azaz Egyszázkilencvenhétmillió-kilencszázhatvanháromezer-háromszázhetven forint, amely teljes egészében nem pénzbeli hozzájárulásból áll. A Társaság Részvényesei a Társaság jegyzett tőkéjét (a részvények névértékét és kibocsátási értékét) teljes egészében a Társaság rendelkezésére bocsátották.

A nem pénzbeli hozzájárulás tárgyait a jelen alapszabály mellékletét képező apportlista tartalmazza.

Jelenleg a 197.963.370,-Ft mértékű nem pénzbeli hozzájárulást az Exit Kiadói Kft-ben meglévő társasági részesedés könyv szerinti értéke alapján megállapított 53,79 százaléka testesíti meg.”

5/2013. (06. 14.) sz. határozat

A Közgyűlés 1.992.450 igen szavazattal, 602.241 ellenszavazat mellett és tartózkodás nélkül úgy határoz, hogy az Alapszabály V/2. pontja a következők szerint módosul:

„2./ Az alaptőke (a jegyzett tőke) az alábbi részvényekből áll:

fajtája: törzsrészvény,

típusa: névre szóló,

sorozata: A sorozatú,

névértéke egyenként: 10,-Ft, azaz Tíz forint,

darabszáma: 19.796.337, azaz tizenkilencmillió-hétszázkilencvenhatezer-háromszázharminchét darab,

névértéke összesen: 197.963.370,-Ft, azaz Egyszázkilencvenhétmillió-kilencszázhatvanháromezer-háromszázhetven forint.

Az A sorozatú törzsrészvényeket tulajdonló Részvényeseket megilleti valamennyi, a Gt. és az Alapszabály értelemében a törzsrészvényeseket megillető jog.”

6/2013. (06. 14.) sz. határozat

A Közgyűlés 1.992.450 igen szavazattal, 602.241 ellenszavazat mellett és tartózkodás nélkül elfogadja a Társaság fenti módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt, külön íven szövegezett Alapszabályát.

Copyright © 2011 Est Media Vagyonkezelő Nyrt.
All rights reserved
1013 Budapest, Várkert rakpart 17. fszt. 1.
Tel.: [ 36 1 ] 782-9843     Fax: [ 36 1 ] 782-9067     info@estmedia.hu