Közlemények


Keresés:   

Az EST MEDIA Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság tájékoztatója tervezett lépéseiről

11.21. 17:25
Soronkívüli tájékoztatás

Az EST MEDIA Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1037 Budapest, Bokor u. 1-3-5., Cg. 01-10-043483, a továbbiakban Társaság) ezúton teszi közzé az alábbiakat.

I. Az EST MEDIA cégcsoport stratégiájának megvalósítása körében 2009 és 2011 eleje között a széles, intenzíven fejlődő és több lábon álló portfólióban láttuk a növekedés és az eredményes működés zálogát. 2011 első negyedévének végére azonban világossá vált, hogy – nem kis részben a világgazdasági válság és annak a magyar reklámpiacra gyakorolt elhúzódó negatív hatása miatt – a csökkenő eredménytermelő képességű vagy veszteségbe forduló hagyományos média tevékenységeink, az új piaci területekre való belépés költségei és kezdeti veszteségei, valamint az akvizíciós növekedés együtt és egyszerre nem finanszírozható. Ennek megfelelően szükségessé vált a cégcsoport új szervező elv mentén történő reorganizációja, amely a rövid távú üzemi eredményesség elérését és növelését helyezi előtérbe a hosszú távú perspektívában értelmezhető, szélesebb alapokon nyugvó, de rövidebb távon ráfordításokkal járó sokelemű portfólió üzemeltetésével szemben. A reorganizáció keretében 2011 III. negyedévében új tőke bevonására, hazai és nemzetközi akvizíciókra is sor került. 

Sajnálatos módon a reorganizációval egyidejűleg a magyar média- és reklámpiac kedvezőtlen átalakulásokon ment keresztül; egyfelől szembemenve a világ vezető piacain tapasztalható trendekkel érdemben még mindig zsugorodik, másfelől részben a piac összértékének folyamatos csökkenése miatt arányaiban megnőtt az állami szféra és az ahhoz kapcsolható hirdetők súlya. Ennek a negatív folyamatnak is betudhatóan a jelenlegi, elsősorban programkalauz kiadványokra fókuszáló tevékenységünk – amint az a negyedévente közzétett jelentéseinkből is látszik – 2011 óta egyre kevesebb árbevételt hoz. Annak ellenére, hogy ezzel párhuzamosan a működési költségeink is jelentősen csökkentek, a médiatevékenységünk eredménytermelésre az elmúlt években nem volt képes, mindennapjainkban üzemi veszteséggel működünk. Emellett a cégcsoportot nyomasztják a reorganizáció során megvalósított tőkebevonás és egyéb lépések (pl. az EMG Médiacsoport Kft. csődeljárása) ellenére fennmaradt és kezelésre váró, görgetett kötelezettségek is, melyek egy kisebb részét a Társaság a médiatevékenység zökkenőmentes működésének biztosítása érdekében a leányvállalataitól átvállalta. A helyi piacok visszaesése miatt külföldi érdekeltségeinktől sem várhatunk támogatatást.   

Az ingyenes, kizárólag hirdetésekből fenntartott média területén csak az működhet eredményesen, aki a reklámozói oldal teljes vertikumát - ide értve az állami szférát és az ahhoz kapcsolható hirdetőket is - meg tudja szólítani. Mivel 2010. második felétől kezdve az EST MEDIA cégcsoport termékei erre minden ésszerű erőfeszítésünk ellenére nem képesek és mára az is világossá vált, hogy nincsenek olyan piaci folyamatok, amelyek ennek a helyzetnek a megváltoztathatóságát jeleznék előre, a Társaság a cégcsoport hitelezői, illetve az EST MEDIA Nyrt. részvényesei érdekeinek védelme végett a következő hónapokban a következő, a lenti II. pontban bemutatott lépéseket tervezi megtenni. 

II.

II.1. A Társaság két lépcsőben zártkörű, névértéken történő alaptőke-emelést fog végrehajtani. 

II.1.1. Első körben a jelenlegi alaptőkét két-háromszázmillió forintos mértékben, részben a jelen tájékoztatásban foglalt tranzakció sorozat végrehajthatósága érdekében igénybe vett vagy veendő rövidlejáratú kötelezettségek konverziójával tervezzük felemelni.

II.1.2. Második körben az EMG Médiacsoport Kft. hitelezőinek követeléseit kívánjuk a tőkére és járulékokra is kiterjedően 100 százalékos mértékben részvénnyel kielégíteni, mintegy 3,5-4 milliárd forint összértékben. Ennek érdekében az EMG Médiacsoport Kft. csődeljárásában ilyen tartalmú csődegyezségi ajánlatot terjesztünk majd elő, melyet a Társaság mint legnagyobb hitelező támogatni fog. 

II.2. A jelenleg 100 százalékos közvetett érdekeltségünkben lévő Ingyenes Műsorújság Kft. a portfóliónkból kikerül majd, ugyanakkor annak eszközeit a Társaság átveszi. Ennek körében az eszközök ellenértékeként az Ingyenes Műsorújság Kft. az EMG Médiacsoport Kft-vel szembeni követeléshez jut majd, amelynek a II.1.2. pont szerinti részvény-konverziójával kötelezettségeit teljesítheti.

Az Ingyenes Műsorújság Kft. eszközeinek megszerzésével a Társaság lehet majd a vezető magyarországi programmagazin kiadója, a tranzakció révén értelmezhető gazdálkodási körülmények között.

II.3. A Társaság – tekintettel arra, hogy a II.1.2. pont szerinti kibocsátás során jelentős mennyiségű cégcsoporton belüli EMG Médiacsoport Kft-vel szembeni követelés kerül majd részvényre átváltásra – mintegy 1,8 milliárd forint névértékű részvényt azok megkeletkezését követően aukció keretei között felajánl majd a Társaság jelenlegi – még a II.1.1. pont szerinti alaptőke-emelés előtti – részvényeinek a II.1.2. pont szerinti kibocsátáskori tulajdonosai számára. Ennek keretei között ezek a személyek jogosultak lesznek arra, hogy minden 1 darab, a II.1.2. pont szerinti kibocsátáskor tulajdonukban volt részvény után 9 darab részvényt vásároljanak, darabonként 1 forintos vételáron. Így az a részvénytulajdonos, aki él ezzel a jogával, 9 forintért 9 darab új részvény tulajdonosává válik majd. Ezzel a módszerrel a vételi jogukkal élő részvényesek újra értékpapírrá válthatják majd a Társaságnak a 2013. június 14-én elhatározott alaptőke-leszállításkor a jegyzett tőkén felüli vagyonába kerülő mintegy 1,6 milliárd forintnyi saját tőke rájuk eső részét. (Ennek a lépésnek elméletileg alternatívája lehetne a jegyzett tőkének a saját tőke terhére történő felemelése is. Ennek gyakorlati akadálya egyrészről azonban az, hogy a 2013. június 14-i alaptőke-leszállítás cégbírósági bejegyzéséig számviteli értelemben a jegyzett tőkén felüli saját tőke nem képezhető meg – az addig a mérleg jegyzett tőke során szerepel – és így alaptőke-emelés fedezete sem lehet. Másrészről pedig az ilyen típusú alaptőke-emeléshez a 2013. június 14-i alaptőke-leszállítás cégbírósági bejegyzését követő időponttal közbenső mérleget is kellene készíteni, ami túl azon, hogy a tervezett folyamatok időbeli kereteit szétfeszítené, minden bizonnyal a 2013. június 14-i adatokhoz képest eltérő, valószínűleg az időközbeni veszteségek miatt alacsonyabb jegyzett tőkén felüli saját tőke összeget mutatna.)

Az aukció során esetlegesen nem értékesített részvények egy következő aukció során hasonló feltételekkel a II.1.1. pont szerinti alaptőke-emelésben részt vevő személyek részére kerülnek majd felajánlásra. Az ezt követően is megmaradó részvények egy harmadik, bárki számára nyitva álló tőzsdei aukcióban, a legjobb ajánlatot tevő személyeknek kerülnek majd értékesítésre.

III. A Társaság a II.1.1. pontban írtakat legkésőbb 2013. december   15-ig, a II.1.2. pontban írtakat legkésőbb 2014. tavaszán kívánja megvalósítani. A II.2. pontban írtakra 2013. december 15-ig szintén sor kerülne, míg a II.3. pontban tervezett tranzakcióra értelemszerűen a II.1.2. pont szerinti kibocsátással érintett részvények megkeletkezése és szabályozott piacra történő bevezetését követően kerülhet sor. Összességében a célunk az, hogy 2014. közepére a teljes tervezett folyamat lezáruljon. 

IV. A fentiekben bemutatott tranzakció-sorozat eredményeképpen a Társaság cégcsoportja radikális átalakuláson menne át, megszabadulva csaknem 1 milliárd forintnyi külső és csaknem 4 milliárd forintnyi belső adósságtól. A korábbi kötelezettségek részvény-konverziója folytán a tulajdonosi kör is átalakulna, mintegy 50 százalékban a jelenlegi részvények tulajdonosai, mintegy 50 százalékban pedig a különféle hitelezők volnának a Társaság részvényesei. A jelenlegi részvények tulajdonosai súlyának megtartása folytán a magas közkézhányad és az ebből fakadó likviditási értéktöbblet továbbra is a Társaság jellemzője maradna.

A cégcsoport ily módon megtisztuló médiatevékenysége újra versenyképesen, a tőzsdei jelenlétből adódó előnyök felhasználásával vehetne részt a magyarországi médiapiac várható átrendeződésében, megújuló eséllyel gyakorolhatná korábban szerzett jogosultságait illetve a médiaeszközei támogatása mellett más fogyasztói piacokra is beléphetne majd. 

V. Annak érdekében, hogy a fenti II. pontban írt lépések teljes körűen  megvalósulhassanak, a Társaság igazgatósága rövidesen megvizsgálja majd, hogy a tervezett tranzakciók mennyiben igénylik a Társaság legfőbb szervének jóváhagyását és várhatóan 2014. február végére rendkívüli közgyűlést fog majd összehívni a szükséges határozatok meghozatala végett.

VI. A fentiekben írt tervezett lépések és folyamatok megvalósításáról a Társaság különféle harmadik személyekkel tárgyalásokat folytat, azonban ezek a tárgyalások még nem zárultak le, kötelező megállapodások még nem jöttek létre. A Társaság menedzsmentje, tekintve hogy a jelzett lépések és folyamatok megvalósulását a cégcsoport jövője szempontjából rendkívül fontosnak tartja, minden ésszerű erőfeszítést megtesz ezek érdekében. Mindazonáltal a jelzett lépések és folyamatok megvalósíthatósága, a megvalósítás megindulása, illetve a jelen tájékoztatásban írtak szerinti megvalósítása részben harmadik személyektől, részben a Társaság szervei (közgyűlés, igazgatóság, felügyelő bizottság) vagy más személyek (független könyvvizsgáló, hitelezők, részvényesek, bíróságok, hatóságok, BÉT, stb.) döntéseitől, cselekményeitől vagy véleményétől, illetve a mindenkori jogszabályi környezettől is függenek. Nem garantálható, hogy valamely tervezett lépés a fentiekben leírt formában valósítható meg, azonban a menedzsment egy esetleges ilyen esetben törekedni fog arra, hogy a tervezett lépés valamely más, olyan formában megvalósulhasson, amely a fentiekben leírt céloknak leginkább megfelel. Mindezek miatt fokozottan felhívjuk a figyelmet arra, hogy a jelen tájékoztatásban foglaltak nem adnak teljes és biztos képet az EST MEDIA Nyrt. tevékenységéről és a jövőbeni lépéseiről, sem a Társaság és Üzletágai eredményeiről, terveiről, piacairól, a tevékenységet érintő kockázatokról és egyéb körülményekről. A fentiekben leírt folyamatok számviteli hatásai a folyamatok teljeskörű megvalósulása előtt mindenre kiterjedően nem jelezhetőek előre. A jelen tájékoztatásban foglalt olyan kijelentések, amelyek nem múltbeli eseményekre vonatkoznak, ideértve különösen a „várhatóan”, „előreláthatólag”, „feltehetőleg” és ehhez hasonló kifejezések, valamint a feltételes és jövő idejű igealakok, jövőre vonatkozó kijelentéseknek tekintendők. Ezen kijelentések a jelenlegi terveken, becsléseken és előrejelzéseken alapulnak, tehát nem lenne helyes ezen kijelentésekre a kellő mértéket meghaladó módon támaszkodni. Az ilyen kijelentések ismert és nem ismert kockázatokat, bizonytalanságot és olyan tényezőket is jeleznek, amelyek következtében a Társaság tényleges lépései, eredménye vagy teljesítménye alapvetően eltérhet az ilyen jövőre vonatkozó kijelentésben foglalt, várható lépésektől, eredménytől vagy teljesítménytől. Ezen tényezők többek között a következők lehetnek: általános gazdasági és üzleti feltételek; a hirdetések és a különböző típusú hirdetési felületek iránti kereslet ingadozása; az egyes ügyletekhez szükséges jóváhagyások hiánya, vagy az ilyen ügyletek rajtunk kívül álló okból történő sikertelen zárása; a piacainkra vagy a pénz- és tőkepiacokra vonatkozó jogszabályi vagy egyéb szabályozási környezet változása; új vagy eltérő technológiák támasztotta versenyhelyzet; háború, terrorcselekmények vagy politikai instabilitás. A jövőre vonatkozó kijelentések azon időpontbeli állapoton alapulnak, amelyben ezen állítások elhangzanak, a Társaság nem vállal kötelezettséget arra nézve, hogy a kijelentések bármelyikét új információk vagy jövőbeli események alapján a továbbiakban nyilvánosan frissítse, módosítsa.

Budapest, 2013. november 21.

EST MEDIA Nyrt.
Copyright © 2011 Est Media Vagyonkezelő Nyrt.
All rights reserved
1013 Budapest, Várkert rakpart 17. fszt. 1.
Tel.: [ 36 1 ] 782-9843     Fax: [ 36 1 ] 782-9067     info@estmedia.hu