Közlemények


Keresés:   

Az Est Media Nyrt. közgyűlési meghívója

09.11. 00:00
Közgyűlés

Az EST MEDIA VAGYONKEZELŐ

NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYtÁRSASÁG

Közgyűlési meghívója

 

 

 

Az EST MEDIA Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1013 Budapest, Várkert rakpart 17. fszt. 1., Cg. 01-10-043483) Igazgatósága összehívja a Részvénytársaság rendkívüli Közgyűlését.

 

A Közgyűlés időpontja:         2018. október 11. 10 óra.

A Közgyűlés helyszíne:          1074 Budapest, Erzsébet krt. 39.

(Art+ Cinema Mozi)

A Közgyűlés megtartásának módja:     személyes jelenlét.

 

Amennyiben a Közgyűlés határozatképtelen, úgy – a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 3:275. § (1) bekezdésére és az Alapszabály VIII/8. pontjára is figyelemmel – a megismételt Közgyűlés változatlan napirendi pontokkal, azonos helyszínen kerül megtartásra 2018. október 24-én 10 órakor.

 

A Közgyűlés napirendi pontjai a következők:

 

1. Könyvvizsgáló választása, díjazásának és a megkötendő szerződés lényeges elemeinek megállapítása.

2. Döntés az Alapszabály módosításáról.

3. Az egységes szerkezetű Alapszabály elfogadása.

 

A Társaság a napirenden szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztéseket, valamint a határozati javaslatokat a Közgyűlést legalább huszonegy nappal megelőzően nyilvánosságra hozza a www.estmedia.hu, a www.bet.hu és a www.kozzetetelek.hu honlapokon, és azok a Közgyűlés helyén a Közgyűlés megnyitását megelőző egy órával szintén hozzáférhetőek lesznek.

 

A Közgyűlésen minden részvényes jogosult részt venni, vagy önmagát képviseltetni. A szavazati jog gyakorlásával kapcsolatosan felhívjuk T. Részvényeseink figyelmét, hogy a Társaság a Közgyűlést megelőző részvénykönyv-lezárás céljából tulajdonosi megfeleltetést kezdeményez, amelynek fordulónapja a Közgyűlés kezdőnapját megelőző ötödik munkanap (2018. október 4.) A közgyűlésen részt venni szándékozó részvényes, illetve részvényesi meghatalmazott nevét a részvénykönyv vezetője – a tulajdonosi megfeleltetés eredményének megfelelő adatok alapján – 2018. október 9-én 18 órakor a részvénykönyvbe bejegyzi, és az Igazgatóság utasítására a részvénykönyvet ezen időpontban lezárja, azaz abba a Közgyűlés berekesztését követő napig nem teljesít bejegyzési kérelmet. A Közgyűlésen (megismételt Közgyűlésen) az a részvényes, illetve részvényesi meghatalmazott vehet részt, akit a Közgyűlés kezdő napját megelőző második munkanapon (2018. október 9-én) 18 órakor bejegyeztek a részvénykönyvbe. A Közgyűlésen a részvényesi jogok gyakorlására az a személy jogosult, akinek nevét – lezárásának időpontjában – a részvénykönyv tartalmazza. A részvénynek a Közgyűlés kezdőnapját megelőző átruházása nem zárja ki a részvénykönyvbe bejegyzett személynek azt a jogát, hogy a Közgyűlésen részt vegyen és az őt mint részvényest megillető jogokat gyakorolja.

 

Szavazati jogukat a részvényesek, illetve képviselőik vagy részvényesi meghatalmazottjaik személyesen gyakorolhatják. Nem lehet részvényesi képviselő az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság tagja, valamint a könyvvizsgáló. Ha a részvényest több képviselő képviseli, és ezek egymástól eltérően szavaznak vagy nyilatkoznak, valamennyi szavazatuk, illetve nyilatkozatuk semmis.

 

A részvényes jogosult a Ptk-ban megszabott keretek között felvilágosítást kérni, valamint észrevételt és indítványt tenni. A Közgyűlés napirendjére tűzött ügyre vonatkozóan az Igazgatóság köteles minden részvényesnek a napirendi pont tárgyalásához a szükséges tájékoztatást megadni, olyan módon, hogy a Részvényes – a Közgyűlés napja előtt legalább nyolc nappal benyújtott írásbeli kérelmére – a szükséges felvilágosítást legkésőbb a Közgyűlés napja előtt három nappal megkapja.

 

Ha a szavazatok legalább egy százalékát képviselő Részvényesek a napirend kiegészítésére vonatkozó – a napirend részletezettségére vonatkozó szabályoknak megfelelő – javaslatukat a közgyűlés összehívásáról szóló hirdetmény megjelenésétől számított nyolc napon belül közlik az Igazgatósággal, az Igazgatóság a kiegészített napirendről a javaslat vele való közlését követően hirdetményt tesz közzé. A hirdetményben megjelölt kérdést napirendre tűzöttnek kell tekinteni.

 

A Társaság jegyzett tőkéje az összehívás időpontjában 79.416.205,44 forint. Az alaptőkét 101.815.648 darab, egyenként 0,78 forint névértékű, „A” sorozatú törzsrészvény testesíti meg, azonban a 2018. július 12-én elhatározott alaptőke-emelésből származó részvények még nem kerültek keletkeztetésre, így a Társaság jelenleg ténylegesen 67.072.894 darab törzsrészvénnyel rendelkezik. A Társaság törzsrészvényei mindegyikéhez egy szavazat, a Társaság összes részvényéhez tehát jelenleg mindösszesen 67.072.894 szavazat tartozik, azonban amennyiben a Közgyűlést megelőző tulajdonosi megfeleltetés fordulónapjáig a 2018. július 12-én elhatározott alaptőke-emelésből származó részvények keletkeztetésre kerülnek, úgy a Társaság törzsrészvényeihez összesen 101.815.648 szavazat fog kapcsolódni. A Társaság egyetlen részvényese, illetve részvényesi csoportja sem gyakorolhatja szavazati jogát húsz százalékot meghaladó mértékben.

 

A Közgyűlés akkor határozatképes, ha a Társaság szavazatra jogosító részvényei által megtestesített szavazatok legalább tíz százalékát képviselő részvényes jelen van. Ha a Közgyűlés nem határozatképes, a megismételt Közgyűlés a megjelent részvényesek által képviselt szavazati jog mértékétől függetlenül a meghirdetett eredeti napirendi pontokban és csakis azokban határozatképes.

 

A Közgyűlésre (megismételt Közgyűlésre) történő regisztráció a Közgyűlés (megismételt Közgyűlés) helyén a Közgyűlés (megismételt Közgyűlés) megnyitását megelőző egy órával veszi kezdetét, és a Közgyűlés (megismételt Közgyűlés) megnyitásáig tart.

 

 

Budapest, 2018. szeptember 11.

 

 

 

 

 

 

EST MEDIA Nyrt.

Igazgatósága

Copyright © 2011 Est Media Vagyonkezelő Nyrt.
All rights reserved
1013 Budapest, Várkert rakpart 17. fszt. 1.
Tel.: [ 36 1 ] 782-9843     Fax: [ 36 1 ] 782-9067     info@estmedia.hu