Közlemények


Keresés:   

Előterjesztés és határozati javaslatok

09.13. 00:00
Soronkívüli tájékoztatás

Előterjesztés ÉS HATÁROZATI JAVASLATOK

 

 

 

az EST MEDIA Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1013 Budapest, Várkert rakpart 17. fszt. 1., Cg. 01-10-043483) 2018. október 11-én 10 órakor, a 1074 Budapest, Erzsébet krt. 39. szám (Art+ Cinema Mozi) alatt tartandó rendkívüli Közgyűlésére.

 

A Társaság Igazgatósága 2018. október 11-re hívta össze a rendkívüli Közgyűlést az alábbi napirenddel:

 

1. Könyvvizsgáló választása, díjazásának és a megkötendő szerződés lényeges elemeinek megállapítása.

2. Döntés az Alapszabály módosításáról.

3. Az egységes szerkezetű Alapszabály elfogadása.

 

 

Előterjesztés és határozati javaslat az 1. napirendi ponthoz:

 

Az Igazgatóság a Társaság 2018. szeptember 7-i közzétételében jelzett okok miatt javasolja, hogy a Közgyűlés válassza a Társaság könyvvizsgálójává a 2018. üzleti évre, a 2019. évi rendes közgyűlés napjáig, de legkésőbb 2019. április 30-ig terjedő hatállyal az Audit Bizottság Közgyűlés napjáig közzétételre kerülő személyi javaslatában megjelölt könyvvizsgálót. Az Audit Bizottság a megválasztani javasolt könyvvizsgáló díjazására is javaslatot tesz.

 

A javasolt határozat szövege:

 

„A Közgyűlés […] igen szavazattal, […] ellenszavazat és […] tartózkodás mellett úgy határoz, hogy a Társaság könyvvizsgálójának a 2018. üzleti évre, a 2019. évi rendes közgyűlés napjáig, de legkésőbb 2019. április 30-ig terjedő hatállyal, [a Közgyűlés napjáig meghatározandó] éves díjazás mellett megválasztja a [Közgyűlés napjáig meghatározandó] könyvvizsgáló társaságot, amelynek nevében a Társaság könyvvizsgálatát [a Közgyűlés napjáig megnevezendő] könyvvizsgáló végzi el.”

 

 

Előterjesztés és határozati javaslat a 2. napirendi ponthoz:

 

Az Alapszabály VIII/9. pontja értelmében jelenleg a Társaságban egy Részvényes vagy Részvényesi Csoport sem gyakorolhatja a szavazati jogok több mint 20 (húsz) százalékát.

 

Figyelemmel a folyamatban lévő befektetői tárgyalások során megfogalmazott igényre, az Igazgatóság indítványozza, hogy ez a szavazati korlátozás kerüljön törlésre az Alapszabályból.

 

A javasolt határozat szövege:

 

„A Közgyűlés […] igen szavazattal, […] ellenszavazat és […] tartózkodás mellett törli a Társaság Alapszabálya VIII/9. pontjából azt a szavazati korlátozást, amelynek értelmében a Társaságban egy Részvényes vagy Részvényesi Csoport sem gyakorolhatná a szavazati jogok több mint 20 (húsz) százalékát.

 

Ennek megfelelően az Alapszabály VIII/9. pontja a következő tartalommal marad hatályban:

 

„VIII/9./ A szavazati jog gyakorlásának feltételei és módja:

 

Az A sorozatú névre szóló törzsrészvények közül minden egyes részvény egy szavazatot jelent.

 

A szavazati jog gyakorlásának feltétele, hogy a Részvényes nevét a közgyűlés (megismételt közgyűlés) kezdőnapját megelőző ötödik munkanapra mint fordulónapra elkészített tulajdonosi megfeleltetés alapján az Alapszabály VI/7. pontja szerint a részvénykönyvbe bejegyezzék.

 

A Részvényes számára az Igazgatóság a részvények számának megfelelő szavazati jogot igazoló szavazójegyet ad ki, amely szavazójegy egyben igazolás a közgyűlésen való részvételre.”

 

Figyelemmel továbbá az 1. napirendi pontban tárgyalandó könyvvizsgáló-választásra, az Igazgatóság javasolja a Közgyűlésnek, hogy az Alapszabály XIII/1. pontja ennek megfelelően kerüljön módosításra.

 

A javasolt határozat szövege:

 

„A Közgyűlés […] igen szavazattal, […] ellenszavazat és […] tartózkodás mellett elfogadja a Társaság Alapszabálya XIII/1. pontjának módosítását az alábbiak szerint:

 

„XIII/1./ A Társaságnál egy könyvvizsgáló működik.

 

A Társaság állandó könyvvizsgálója a vonatkozó közgyűlési határozatban megjelölt időtartamra

 

a [Közgyűlés számára megválasztani javasolt könyvvizsgáló cég], amelynek nevében a Részvénytársaság könyvvizsgálatát [a Közgyűlés időpontjáig megnevezendő] könyvvizsgáló látja el.”

 

 

Előterjesztés és határozati javaslat a 3. napirendi ponthoz:

 

Az Igazgatóság indítványozza a Közgyűlésnek, hogy fogadja el a Társaságnak a 2. napirendi pontban elfogadásra kerülő módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályát.

 

A javasolt határozat szövege:

 

„A Közgyűlés […] igen szavazattal, […] ellenszavazat és […] tartózkodás mellett elfogadja a Társaság fenti módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt, külön íven szövegezett Alapszabályát.

 

 

Budapest, 2018. szeptember 13.

 

 

 

 

 

 

EST MEDIA Nyrt.

Copyright © 2011 Est Media Vagyonkezelő Nyrt.
All rights reserved
1013 Budapest, Várkert rakpart 17. fszt. 1.
Tel.: [ 36 1 ] 782-9843     Fax: [ 36 1 ] 782-9067     info@estmedia.hu