Közlemények


Keresés:   

Az EST MEDIA Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság módosított Közgyűlési Meghívója

03.27. 17:20
Közgyűlés

Az EST MEDIA Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1036 Budapest, Lajos u. 74-76., Cg. 01-10-043483) ezúton teszi közzé, hogy a tegnapi napon megjelentetett közgyűlési meghívóban adminisztratív okból kifolyólag helytelen dátum került megjelölésre. A Közgyűlés időpontja helyesen: 2012. április 27. 10 óra, az esetleges határozatképtelenség miatt megismételt Közgyűlésé: 2012. április 27. 11 óra.

A hibára tekintettel az alábbiakban a helyes szöveggel ismételten közzétesszük a Közgyűlés meghívóját. 

KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ

Az EST MEDIA Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1036 Budapest, Lajos u. 74-76., Cg. 01-10-043483) Igazgatósága összehívja a Részvénytársaság évi rendes Közgyűlését.

A Közgyűlés időpontja: 2012. április 27. 10 óra.

A Közgyűlés helyszíne: 1036 Budapest, Lajos u. 74-76., IV. emelet, a Társaság székhelye.

Amennyiben a Közgyűlés határozatképtelen, úgy – a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) 305. § (1) bekezdésére és az Alapszabály VIII/8. pontjára is figyelemmel – a megismételt Közgyűlést változatlan napirendi pontokkal, azonos helyszínen és napirenddel tartják meg 2012. április 27-én 11 órakor.

A Közgyűlés napirendi pontjai a következők:

 1. Az Igazgatóság jelentése a 2011. üzleti évről.
 2. A Felügyelő Bizottság jelentése.
 3. Az Audit Bizottság jelentése.
 4. A könyvvizsgáló jelentése.
 5. Az Igazgatóság indítványa a mérleg szerinti eredménnyel kapcsolatban.
 6. A 2011. évi jelentés elfogadása, javaslat a Közgyűlésnek a mérleg (konszolidált mérleg) jóváhagyására és rendelkezés a mérleg szerinti eredményről.
 7. A felelős társaságirányítási jelentés elfogadása.
 8. A Társaság 2011. augusztus 31-i Közgyűlése 7/2011. (08. 31.) számú határozatában foglalt felhatalmazás helyett új felhatalmazás megadása az Igazgatóság részére alaptőke-emelés elhatározására és végrehajtására.
 9. Könyvvizsgáló választása, díjazásának megállapítása.
 10. Az Alapszabály módosítása a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény változásaira tekintettel.
 11. Az egységes szerkezetű Alapszabály elfogadása.

A Társaság a számviteli törvény szerinti beszámoló tervezetének és az Igazgatóság, valamint a Felügyelő Bizottság jelentésének lényeges adatait, valamint a napirenden szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztések összefoglalóját és a határozati javaslatokat a Közgyűlést legalább huszonegy nappal megelőzően nyilvánosságra hozza a www.estmedia.hu, a www.bet.hu és a www.kozzetetelek.hu honlapokon, és azok a Közgyűlés helyén a Közgyűlés megnyitását megelőző egy órával szintén hozzáférhetőek lesznek.

A Közgyűlésen minden részvényes jogosult részt venni, vagy jogszerű meghatalmazással önmagát képviseltetni. A szavazati jog gyakorlásával kapcsolatosan felhívjuk tisztelt részvényeseink figyelmét, hogy a Társaság a Közgyűlést megelőző részvénykönyv-lezárás céljából tulajdonosi megfeleltetést kezdeményez, amelynek fordulónapja a Közgyűlés kezdőnapját megelőző hatodik munkanap (ötödik tőzsdenap, 2012. április 20.). A közgyűlésen részt venni szándékozó részvényes, illetve részvényesi meghatalmazott nevét a részvénykönyv vezetője – a tulajdonosi megfeleltetés eredményének megfelelő adatok alapján – 2012. április 25-én a részvénykönyvbe bejegyzi. A Közgyűlésen részvényesi jogait az a személy gyakorolhatja, akinek nevét a közgyűlés kezdő napját megelőző második munkanapon (2012. április 25-én) 18 órakor a részvénykönyv tartalmazza. A részvénykönyv lezárása nem korlátozza a részvénykönyvbe bejegyzett személy jogát részvényeinek a részvénykönyv lezárását követő átruházásában. A részvénynek a közgyűlés kezdő napját megelőző átruházása nem zárja ki a részvénykönyvbe bejegyzett személynek azt a jogát, hogy a közgyűlésen részt vegyen és az őt mint részvényest megillető jogokat gyakorolja.

Szavazati jogukat a részvényesek, illetve meghatalmazottjaik személyesen gyakorolhatják.

A részvényes jogosult a Gt-ben megszabott keretek között felvilágosítást kérni, valamint észrevételt és indítványt tenni. A közgyűlés napirendjére tűzött ügyre vonatkozóan az Igazgatóság köteles minden részvényesnek a közgyűlés napja előtt legalább nyolc nappal benyújtott írásbeli kérelmére a szükséges felvilágosítást megadni. Az Igazgatóság csak akkor tagadhatja meg a felvilágosítást, ha álláspontja szerint az a Társaság üzleti titkát sértené. Ebben az esetben is kötelező a felvilágosítás megadása, ha arra a közgyűlés határozata kötelezi az Igazgatóságot. Az üzleti titkot nem tartalmazó felvilágosítás megadása nem korlátozható. Írásbeli kérelem hiányában a közgyűlés napirendjére tűzött ügyre vonatkozóan az Igazgatóság köteles minden Részvényesnek a napirendi pont tárgyalásakor a szükséges felvilágosítást megadni.

A szavazatok legalább egy százalékát képviselő Részvényesek – az ok megjelölésével – írásban kérhetik az Igazgatóságtól, hogy valamely kérdést tűzzön a közgyűlés napirendjére. Ezen jogukat a Részvényesek a közgyűlés összehívásáról szóló hirdetmény megjelenésétől számított nyolc napon belül gyakorolhatják.

A Társaság jegyzett tőkéjét az összehívás időpontjában 19.796.337 darab törzsrészvény testesíti meg, amelyek mindegyikéhez egy szavazat, a Társaság összes részvényéhez tehát mindösszesen 19.796.337 szavazat tartozik, azzal, hogy a Társaság egyetlen részvényese, illetve részvényesi csoportja sem gyakorolhatja szavazati jogát 20 százalékot meghaladó mértékben.

A Közgyűlésre történő regisztráció a Közgyűlés helyén a Közgyűlés megnyitását megelőző egy órával veszi kezdetét, és a Közgyűlés megnyitásáig tart. A regisztráció érvényes az esetlegesen megismételt Közgyűlésre is, egyébként a megismételt Közgyűlésre regisztrálni az esetlegesen határozatképtelen Közgyűlés berekesztésétől a megismételt Közgyűlés megnyitásáig lehet.

Budapest, 2012. március 27.

EST MEDIA Nyrt. Igazgatósága

Copyright © 2011 Est Media Vagyonkezelő Nyrt.
All rights reserved
1013 Budapest, Várkert rakpart 17. fszt. 1.
Tel.: [ 36 1 ] 782-9843     Fax: [ 36 1 ] 782-9067     info@estmedia.hu