Közlemények


Keresés:   

Az EST MEDIA Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2012. április 27-én tartott éves rendes, megismételt Közgyűlésének érdemi határozatai

04.27. 15:50
Közgyűlés


3/2012. (04. 27.) sz. határozat

A Közgyűlés 3.607.028 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az Igazgatóság jelentését a 2011. üzleti évről elfogadja.

4/2012. (04. 27.) sz. határozat

A Közgyűlés egyhangúlag, 3.607.028 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a Felügyelő Bizottság jelentését a 2011. üzleti évről elfogadja.

5/2012. (04. 27.) sz. határozat

A Közgyűlés egyhangúlag, 3.607.028 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az Audit Bizottság jelentését a 2011. üzleti évről elfogadja.

6/2012. (04. 27.) sz. határozat

A Közgyűlés egyhangúlag, 3.607.028 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül dr. Serényi Iván könyvvizsgáló könyvvizsgálati jelentését a 2011. üzleti évről elfogadja.

7/2012. (04. 27.) sz. határozat

A Közgyűlés 3.575.027 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 32.001 tartózkodás mellett akként dönt, hogy az Igazgatóság javaslatának megfelelően a Társaság egyedi mérleg szerinti veszteségét elhatárolja.

8/2012. (04. 27.) sz. határozat

A Közgyűlés 3.607.028 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az EST MEDIA cégcsoport éves, IFRS szerint konszolidált beszámolóját 10.441.651eFt mérlegfőösszeggel, -2.259.237eFt adózott vállalkozási eredménnyel, 4.910.980eFt saját tőke összeggel és 1.370.200eFt jegyzett tőke összeggel, a Társaság 2011. évi egyedi éves beszámolóját 10.354.607eFt mérlegfőösszeggel, -747.735eFt mérleg szerinti eredménnyel, 6.883.427eFt saját tőke összeggel és 1.370.200eFt jegyzett tőke összeggel, valamint az Igazgatóság előterjesztése szerinti tartalommal elfogadja.

9/2012. (04. 27.) sz. határozat

A Közgyűlés egyhangúlag, 3.607.028 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az Igazgatóság felelős társaságirányítási jelentését a 2011. üzleti évről elfogadja.

10/2012. (04. 27.) sz. határozat

A Közgyűlés 3.607.028 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a Társaság 2011. augusztus 31-i Közgyűlése 7/2011. (08. 31.) számú határozatával adott felhatalmazás helyébe új felhatalmazást léptet, és a Gt. 252. §-a és az Alapszabály XV/10. pontja alapján ismételten felhatalmazza az Igazgatóságot az alaptőke felemelésére.

A felhatalmazás szerint az Igazgatóság 2017. április 26-ig jogosult alaptőke-emelést elhatározni és végrehajtani, amelynek legmagasabb összege névértéken egyetlen naptári évben sem haladhatja meg a megelőző év december 31-i alaptőke 100 százalékát plusz 1.840.000.000,-Ft összeget. Amennyiben az Igazgatóság átváltoztatható kötvény forgalomba hozatalával megvalósuló alaptőke-emelést határozna el, úgy a legmagasabb összeg meghatározása szempontjából azon részvények összesített névértékét kell figyelembe venni, amelyekre a forgalomba hozott kötvények, átváltásuk esetén, összesen jogosítanak. Ezen névértéket abban a naptári évben kell figyelembe venni, amelyben a kötvények kibocsátásáról döntő határozat született.

A részvénykibocsátás legalacsonyabb lehetséges árfolyama megegyezik a részvény névértékével. Amennyiben az Igazgatóság átváltoztatható kötvény forgalomba hozatalával megvalósuló alaptőke-emelést határozna el, úgy a legalacsonyabb lehetséges árfolyamot a kötvény kibocsátásáról szóló döntésnél kell figyelembe venni, olyan módon, hogy az egy darab törzsrészvényre eső átváltási ár ezen árfolyamnál ne legyen alacsonyabb.

Az alaptőke felemelésére szóló felhatalmazás a Gt. által meghatározott valamennyi alaptőke-emelési esetre és módra vonatkozik, így új részvények forgalomba hozatalával, az alaptőkén felüli vagyon terhére, dolgozói részvény forgalomba hozatalával, illetve feltételes alaptőke-emelésként, átváltoztatható kötvény forgalomba hozatalával megvalósuló alaptőke-emelésre is.

Az Igazgatóság a felhatalmazás alapján jogosult a Gt. szerinti valamennyi részvényfajta, valamint az elsőbbségi részvényfajtán belül a Gt. által lehetővé tett valamennyi részvényosztályba tartozó részvény kibocsátására.

Az alaptőke felemelésére felhatalmazó határozat egyben feljogosítja és kötelezi az Igazgatóságot az alaptőke felemelésével kapcsolatos, a Gt. vagy az Alapszabály szerint egyébként a közgyűlés hatáskörébe tartozó döntések meghozatalára, ideértve az Alapszabálynak az alaptőke felemelése vagy az újonnan kibocsátásra kerülő részvényfajtákra vonatkozó rendelkezések miatt szükséges módosítását is.

Az alaptőke felemelésére felhatalmazó határozat feljogosítja az Igazgatóságot arra is, hogy a tőkeemelésre vonatkozó felhatalmazás időtartamára a jegyzési elsőbbségi jog gyakorlását korlátozza, illetve kizárja, amennyiben annak a Gt-ben meghatározott feltételei fennállnak. A közgyűlés már most akként rendelkezik, hogy az elsőbbségi jog gyakorlása kizárásának feltételei fennállnak, amennyiben az alaptőke-emelésre a GEM-mel 2012. március 13-án kötött szerződések szerint kerül sor.

Az alaptőke-emelés Igazgatóság általi végrehajtására egyébként az Alapszabály, a Gt. és a Tpt. rendelkezései irányadóak.

A felhatalmazást tartalmazó közgyűlési határozatról szóló közleményt az Igazgatóság köteles a határozat meghozatalát követő harminc napon belül a Cégközlönyben közzétenni.

11/2012. (04. 27.) sz. határozat

A Közgyűlés egyhangúlag, 3.607.028 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül úgy határoz, hogy a Társaság könyvvizsgálójának a 2012. üzleti évre, a 2013. évi rendes közgyűlés napjáig, de legkésőbb 2013. április 30-ig terjedő hatállyal, 176.000,-Ft + ÁFA havi díjazás mellett megválasztja az AUDIT-SERVICE Könyvszakértő, Adó- és Vezetési Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaságot (1022 Budapest, Bimbó u. 3., Cg. 01-09-078084, nyilvántartási szám: 001030), amelynek nevében a Részvénytársaság könyvvizsgálatát dr. Serényi Iván könyvvizsgáló (1025 Budapest, Zöldkő u. 4/7. szám alatti lakos, nyilvántartási szám: 003607) végzi el.

12/2012. (04. 27.) sz. határozat

A Közgyűlés egyhangúlag, 3.607.028 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül úgy határoz, hogy a Társaság Alapszabálya VI/7. pontjának negyedik bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„A Társaság által kezdeményezett tulajdonosi megfeleltetés esetén, ha az a következő közgyűlést megelőző részvénykönyv-lezáráshoz kapcsolódik, a részvénykönyv vezetője a részvénykönyvben szereplő, a tulajdonosi megfeleltetés időpontjában hatályos valamennyi adatot törli, és ezzel egyidejűleg a tulajdonosi megfeleltetés eredményének megfelelő adatokat a részvénykönyvbe bejegyzi, kivéve ha a tulajdonosi megfeleltetésből megállapítható, hogy a Részvényes akként rendelkezett, hogy nem kívánja a részvénykönyvbe történő bejegyzését. A közgyűlésen részt venni szándékozó részvényes, illetve részvényesi meghatalmazott nevét a részvénykönyv vezetője – a tulajdonosi megfeleltetés eredményének megfelelő adatok alapján – a közgyűlést megelőző második munkanapon a részvénykönyvbe bejegyzi. A Közgyűlésen részvényesi jogait az a személy gyakorolhatja, akinek nevét a közgyűlés kezdő napját megelőző második munkanapon 18 órakor a részvénykönyv tartalmazza. A részvénykönyv lezárása nem korlátozza a részvénykönyvbe bejegyzett személy jogát részvényeinek a részvénykönyv lezárását követő átruházásában. A részvénynek a közgyűlés kezdő napját megelőző átruházása nem zárja ki a részvénykönyvbe bejegyzett személynek azt a jogát, hogy a közgyűlésen részt vegyen és az őt mint részvényest megillető jogokat gyakorolja.”

13/2012. (04. 27.) sz. határozat

A Közgyűlés egyhangúlag, 3.607.028 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül úgy határoz, hogy a Társaság Alapszabálya XIX/1. pontjának negyedik bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„A Társaság hirdetményeit – ha jogszabály eltérően nem rendelkezik – egyszeri alkalommal, a Társaság honlapján (www.estmedia.hu), a Budapesti Értéktőzsde honlapján, a www.kozzetetelek.hu weboldalon, jogszabály által meghatározott esetekben a Cégközlönyben teszi közzé.”

14/2012. (04. 27.) sz. határozat

A Közgyűlés egyhangúlag, 3.607.028 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja a Társaság fenti módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt, külön íven szövegezett Alapszabályát.

Copyright © 2011 Est Media Vagyonkezelő Nyrt.
All rights reserved
1013 Budapest, Várkert rakpart 17. fszt. 1.
Tel.: [ 36 1 ] 782-9843     Fax: [ 36 1 ] 782-9067     info@estmedia.hu