Közlemények


Keresés:   

Az EST MEDIA Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság tájékoztatója pályázati eljárás eredményéről és szerződéskötésekről

07.17. 19:05
Soronkívüli tájékoztatás

Az EST MEDIA Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1036 Budapest, Lajos u. 74-76., Cg. 01-10-043483) ezúton teszi közzé az alábbiakat.

I. A 2012. július 3-i tájékoztatásunkhoz kapcsolódóan bejelentjük, hogy az EST MEDIA Nyrt. kizárólagos tulajdonában álló EMG Médiacsoport Korlátolt Felelősségű Társaság (1036 Budapest, Lajos u. 74-76., Cg. 01-09-885471, a továbbiakban EMG) Sziget Kft-ben meglévő 49 százalékos mértékű üzletrészének értékesítése céljából lefolytatott nyilvános, kétfordulós pályázat eredménytelenül zárult.

Tekintettel erre, illetve a korábbi eredménytelen forrásbevonási erőfeszítéseinkre is, az alábbi II-III. pontok szerinti szerződéseket kötöttük.

II. Az EST MEDIA Nyrt. és az EMG 2012. július 16-án meghosszabbították az EST MEDIA Nyrt-t finanszírozó Wallis Asset Management Zrt-vel kötött 300 millió forintos, illetve az EMG-t finanszírozó UniCredit Bank Hungary Zrt-vel kötött 350 millió forintos kölcsönszerződéseket. Ennek megfelelően a kölcsönök 2012. július 16-i lejárata 2012. augusztus 6-ra változott. Ezzel egyidejűleg szintén 2012. augusztus 6-ra meghosszabbításra került az EMG által a Volt Invest Kft. részére 2012. július 16-ig teljesítendő, még a Sziget Kft. felvásárlási folyamatának egy korábbi – egyebekben már lezárt – szakaszából eredő, 155 millió forint tőkeösszegű vételárrész esedékessége.

A fentiek szerint meghosszabbított lejárat - összhangban a lenti III. pont szerinti adásvételi szerződés fizetési határidejével - legkésőbb 2012. augusztus 31-ig meghosszabbodhat. 

III. Az EMG 2012. július 16-án üzletrész adásvételi és vételi jogot alapító szerződést írt alá a Sziget Kulturális Menedzser Iroda Kft. kisebbségi tulajdonosaival (Szigerta Invest Kft., Volt Invest Kft.) amely alapján azok 677 millió forintért megvásárolják az EMG 49 százalékos mértékű Sziget Kft. részesedését. A vételár megfizetésének határideje 2012. augusztus 6., de ez a határidő legkésőbb 2012. augusztus 31-ig meghosszabbodhat, ha a vételár kifizetését külső finanszírozás igénybe vételével tervező vevők 2012. augusztus 6-ig hitelt érdemlő módon igazolják, hogy finanszírozójuk részéről a vételár megfizetéséhez szükséges pénzügyi források rendelkezésre bocsátása tárgyában pozitív döntés született.

Az EMG a fenti vételár kifizetéséig, azaz legkésőbb 2012. augusztus 31-ig az adásvételi ügyletet felbonthatja, ha a II. pontban meghatározott mintegy 860 millió forint összegű kötelezettségeket teljesíti. Amennyiben erre nem kerülne sor, úgy az adásvételből befolyó vételárat az EST MEDIA cégcsoport a II. pontban meghatározott, az UniCredit Bank Hungary Zrt-vel és a Wallis Asset Management Zrt-vel szembeni kötelezettségek teljesítésére fordítja, a VOLT Invest Kft-vel szembeni II. pont szerinti kötelezettség pedig csak kisebb részben, egy 30 millió forintos követelés elszámolásával kerülne teljesítésre.

Az üzletrész adásvételi szerződés teljesülése esetére a szerződést kötő felek 2014. július 16-ig tartó vételi jogot alapítottak az EMG javára az értékesített 49 százalékos mértékű Sziget Kft. üzletrészre. A vételi jog az EMG egyoldalú nyilatkozatával lesz gyakorolható, a vételár pedig mintegy 830 millió forintnak (az adásvételi szerződés szerinti 677 millió forintos vételár és a VOLT Invest Kft-vel szembeni II. pont szerinti kötelezettségből még  fennmaradó rész összege) a vételi jog gyakorlásáig terjedő időszakra eső kamataival növelt összege lesz.

Az üzletrész adásvétel az EST MEDIA Nyrt. tulajdonában lévő 2 százalékos szavazati jogot biztosító (vagyoni joggal nem rendelkező) Sziget Kft. üzletrészt a vételi jog gyakorlására nyitva álló kétéves határidőben nem érinti. 2014. július 16-ig a Sziget Kft. működése körében az EST MEDIA Nyrt., az EMG, a Szigerta Invest Kft. és a VOLT Invest Kft. között korábban létrejött szindikátusi szerződés is hatályban marad, azonban az EMG tekintetében mindaddig nyugszik, amíg a vételi jogával nem él. Amennyiben a kétéves határidő úgy telne el, hogy az EMG a vételi jogát nem gyakorolja, az EST MEDIA Nyrt. 2 százalékos üzletrésze a Szigerta Invest Kft-re szállna, a szindikátusi szerződés pedig mind az EMG, mind az EST MEDIA Nyrt tekintetében megszűnne.

IV. A tegnapi szerződéskötésekkel az EST MEDIA cégcsoport azt célozza, hogy a II. pont szerinti kötelezettségek a lehetőségekhez képest optimális megoldás keretében rendeződjenek.

Nem szolgálta a rendezésre tett erőfeszítésinket a hazai hitelpiac szűkössége, ahol refinanszírozási hitel felvételére nem volt lehetőségünk már csak azért sem, mert - ellentétben a várhatóan szintén külső finanszírozásból fizető Szigerta Invest Kft-vel és Volt Invest Kft-vel - az EMG nem tudott egy csaknem teljes céget fedezetül nyújtani, illetve a tulajdonostársak sérelme nélkül a Sziget Kft. belső biztosítéki lehetőségeit (pl. árbevétel engedményezés, kezesség) sem használhatta ki. Ugyanakkor a makrogazdasági klíma, illetve a kis- és közepes kapitalizációjú vállalatok által kibocsátott kötvények piacán az utóbbi időben kialakult tendenciák (likviditás hiánya, árfolyamesések) a júniusban elhatározott kötvénykibocsátásnak sem kedveztek, az EST MEDIA részvény árfolyamának alakulása pedig a tisztán tőkeágon történő refinanszírozást hiúsította meg. A Sziget Kft-beli részesedésnek a lefolytatott nyilvános pályázati értékesítése (a részesedés végleges elvesztése) árán történő rendezés pedig az esetleges ajánlattevők részére is ismert kényszerű körülmények miatt feltehetően csak a legalacsonyabb lehetséges áron valósult volna meg, azonban a viszonylag kevés, az iparági- és az ország kockázatokat kezelni képes potenciális érdeklődő közül senki nem tett ajánlatot.

Ehhez képest a finanszírozókkal, illetve a Sziget Kft-beli tulajdonostársainkkal összhangban egy olyan megoldási modell állt össze, amely

  • nyitva hagyja számunkra a refinanszírozás lehetőségét és ezzel a 49 százalékos Sziget Kft. részesedés megőrzését mindaddig – de legkésőbb 2012. augusztus 31-ig - amíg a Szigerta Invest Kft. és a Volt Invest Kft. nem teljesíti az üzletrész adásvétel szerinti vételárat;
  • biztosítja, hogy refinanszírozás hiányában a Szigerta Invest Kft. és a Volt Invest Kft. teljesítésével a 49 százalékos Sziget Kft. részesedés nem kerül külső kézbe, azaz a cég működése és folyamatai az eddigiek szerint mehetnek tovább, ami a visszavásárolható részesedés üzleti értékének megőrzését szolgálja;
  • biztosítja a 49 százalékos Sziget Kft. üzletrész visszavételének lehetőségét, a jelenleg az üzletrészünkhöz kapcsolódó terhekkel lényegében megegyező opciós vételáron;
  • biztosítja, hogy az EST MEDIA Nyrt. 2 százalékos üzletrészének megtartása, illetve a szindikátusi szerződés hatályban tartása révén ne veszítsük el rálátásunkat a Sziget Kft. működésére.

Refinanszírozás hiányában a konstrukciónak értelemszerűen azonnali, a mérleget érintő hatásai volnának. Kedvező hatás, hogy véglegesen kivezethetőek lennének a könyveinkből az UniCredit Bank Hungary Zrt-vel és a Wallis Asset Management Zrt-vel szembeni tartozások. Kedvezőtlen hatások is jelentkeznének, amelyek azonban a 49 százalékos Sziget Kft. részesedés végleges kivezetésének negatív hatásaihoz képest részben visszafordíthatóak. Egyfelől a részesedés könyvi értékéhez képest az eladás mintegy 2 milliárd forintos pénzügyi soron megjelenő veszteséget okozna, másfelől az eladással kikerülne a teljes körű konszolidációba vont cégek köréből a Sziget Kft., ami a 2012-es várható konszolidált árbevételt mintegy 5 milliárd forinttal csökkentené majd. Ez utóbbi hatás a vételi jog jövőbeli gyakorlásával ellenkező előjellel jelentkezne, a Sziget Kft. a 2 százalékos EST MEDIA Nyrt. tulajdonban lévő üzletrész révén újra 51 százalékos ellenőrzésünk alá kerülne, azaz teljes körű konszolidációba vonnánk, ami az adott évben a Sziget Kft. árbevételének és eredményességének a konszolidált mérlegben való megjelenését is jelentené egyben. 

V. A tegnap megkötött szerződések refinanszírozás hiányában legkésőbb 2012. augusztus 31-ig történő zárásával megszűnnek majd az EST MEDIA cégcsoport Média Üzletágát, illetve annak egyes elemeit  különféle zálogjogokkal és egyéb szokásos biztosítékokkal terhelő nagyhitelei. A Média Üzletágnak így egyetlen nagyhitelezője maradna, az EST MEDIA Nyrt., amely a mintegy 2,8 milliárd forintnyi követelésével eddig is akár az összeg, akár a nagyságrend tekintetében magasan a média tevékenység  - és az event akvizíció - legnagyobb finanszírozója volt.

A cégcsoport tavaly óta tartó reorganizációjának zárószakaszában kiemelt fontosságú lesz a finanszírozások megszűnésével felszabaduló eszközök olyan új operatív struktúrába rendezése, amely egyaránt biztosítja majd a Média Üzletág termékeinek eredményes működését és az anyavállalat tulajdonosi és hitelezői érdekeinek védelmét. Az ilyen működési struktúra teheti lehetővé azt, hogy az EST MEDIA Nyrt. sikeresen vonjon be forrást a 49 százalékos Sziget Kft. üzletrész mielőbbi, természetesen a mindenkori hitel- és tőkepiaci folyamatoktól nem függetleníthető időpontban történő visszavásárlására, amely meggyőződésünk szerint minden, a cégcsoporthoz kötődő személy és szervezet, nem utolsósorban pedig részvényeseink érdeke is.

VI. A jelen tájékoztatásban foglaltak nem adnak teljes és biztos képet az EST MEDIA Nyrt. tevékenységéről és a jövőbeni lépéseiről, sem a Társaság és Üzletágai eredményeiről, terveiről, piacairól, a tevékenységet érintő kockázatokról és egyéb körülményekről. A jelen tájékoztatásban foglalt olyan kijelentések, amelyek nem múltbeli eseményekre vonatkoznak, ideértve különösen a „várhatóan”, „előreláthatólag”, „feltehetőleg” és ehhez hasonló kifejezések, valamint a feltételes és jövő idejű igealakok, jövőre vonatkozó kijelentéseknek tekintendők. Ezen kijelentések a jelenlegi terveken, becsléseken és előrejelzéseken alapulnak, tehát nem lenne helyes ezen kijelentésekre a kellő mértéket meghaladó módon támaszkodni. Az ilyen kijelentések ismert és nem ismert kockázatokat, bizonytalanságot és olyan tényezőket is jeleznek, amelyek következtében a Társaság tényleges lépései, eredménye vagy teljesítménye alapvetően eltérhet az ilyen jövőre vonatkozó kijelentésben foglalt, várható lépésektől, eredménytől vagy teljesítménytől. Ezen tényezők többek között a következők lehetnek: általános gazdasági és üzleti feltételek; a hirdetések és a különböző típusú hirdetési felületek, illetve a szórakoztatóipari szolgáltatások iránti kereslet ingadozása; a piacainkra vagy a pénz- és tőkepiacokra vonatkozó jogszabályi vagy egyéb szabályozási környezet változása; új vagy eltérő technológiák támasztotta versenyhelyzet; háború, terrorcselekmények vagy politikai instabilitás. A jövőre vonatkozó kijelentések azon időpontbeli állapoton alapulnak, amelyben ezen állítások elhangzanak, a Társaság nem vállal kötelezettséget arra nézve, hogy a kijelentések bármelyikét új információk vagy jövőbeli események alapján a továbbiakban nyilvánosan frissítse, módosítsa.

Budapest, 2012. július 17.

EST MEDIA Nyrt.
Copyright © 2011 Est Media Vagyonkezelő Nyrt.
All rights reserved
1013 Budapest, Várkert rakpart 17. fszt. 1.
Tel.: [ 36 1 ] 782-9843     Fax: [ 36 1 ] 782-9067     info@estmedia.hu